khuân vác nặng

cúi là nguyên nhân thoát vị đĩa đệm

Nguyên nhân thoát vị đĩa đệm từ tính chất nghề nghiệp

Một số nghề đòi hỏi hoạt động thể lực nhiều hay ít vận động, ở lâu trong một tư thế đều có thể là nguyên nhân thoát vị đĩa đệm….