Một căn bệnh về cột sống cổ hành hạ không ít người vừa chớm già. Khá